تبلیغات
زبان بین الملل - ترجمه ریدینگ های زبان انگلیسی سوم متوسطه
 
زبان بین الملل
کلید موفقیت

توجه توجه:

سلام.با آرزوی موفقیت برای همه دوستان.یکی از دوستان درخواست ترجمه ریدینگ های زبان انگلیبسی سوم متوسطه رو داده.من خودم وقت ندارم.2 درس رو فعلا قرار دادم.اگه دوستان وقت و علاقه دارن در قسمت نظرات همین قسمت اعلام آمادگی بکنن که ترجمه یکی از ریدینگ ها رو به عهده بگیرن و برامون ارسال کنن و اگه دوست داشته باشن به اسم خودشون داخل سایت قرار میدیم.(این کار هم به تجربه دوستان اضافه میکنه و هم به عنوان یک تمرین تابستانه بسیار مفید هستش.امیدوارم دوستان استقبال کنن.)

ترجمه Reading    درس اول

1-امروزه تقریبا در هر خانه ای یک دستگاه تلویزیون وجود دارد.در بسیاری از کشور ها شما از بین حدود چهل کانال مختلف حق انتخاب دارید.بعضی از آنها تنها یک نوع برنامه مثل اخبار،ورزش،موسیقی،تئاترو فیلم را نمایش می دهند.اکثر آنها برنامه های گوناگونی را نشان می دهند که به بینندگان خودفرصت انتخاب هر یک را می دهند. اخیرا تحقیقی در یکی از کشورها نشان می دهد که یک فرد بطور متوسط سه و نیم ساعت را صرف تماشای تلویزیون می کند.خانمهای خانه دار بزرگترین گروه بینندگان بودندآنها زمانی که شوهران شان سر کار بودند بطور متوسط حدود 5 ساعت را صرف تماشای تلویزیون می کردند.

2-برای خانواده های دارای فرزند بزرگترین مشکل این بود که فرزندان خود را بخاطر انجام تکالیف شان از تلویزیون دور نگه دارند.پس تلویزیون چه اثری بر زندگی مردم دارد؟

3-برای فهمیدن این موضوع اخیرا یک آزمایش عجیبی صورت گرفت.از یک گروه44 نفره خواسته شد که مدت یک ماه تلویزیون تماشا نکنند.خانواده ها تحت مطالعه قرار گرفتند تا معلوم شود چه تغیییری در زندگی شان بر اثر ندیدن تلویزیون ایجاد می شود.

  ادامه مطلب ... 

توجه توجه:

سلام.با آرزوی موفقیت برای همه دوستان.یکی از دوستان درخواست ترجمه ریدینگ های زبان انگلیبسی سوم متوسطه رو داده.من خودم وقت ندارم.2 درس رو فعلا قرار دادم.اگه دوستان وقت و علاقه دارن در قسمت نظرات همین قسمت اعلام آمادگی بکنن که ترجمه یکی از ریدینگ ها رو به عهده بگیرن و برامون ارسال کنن و اگه دوست داشته باشن به اسم خودشون داخل سایت قرار میدیم.(این کار هم به تجربه دوستان اضافه میکنه و هم به عنوان یک تمرین تابستانه بسیار مفید هستش.امیدوارم دوستان استقبال کنن.)

ترجمه Reading    درس اول

1-امروزه تقریبا در هر خانه ای یک دستگاه تلویزیون وجود دارد.در بسیاری از کشور ها شما از بین حدود چهل کانال مختلف حق انتخاب دارید.بعضی از آنها تنها یک نوع برنامه مثل اخبار،ورزش،موسیقی،تئاترو فیلم را نمایش می دهند.اکثر آنها برنامه های گوناگونی را نشان می دهند که به بینندگان خودفرصت انتخاب هر یک را می دهند. اخیرا تحقیقی در یکی از کشورها نشان می دهد که یک فرد بطور متوسط سه و نیم ساعت را صرف تماشای تلویزیون می کند.خانمهای خانه دار بزرگترین گروه بینندگان بودندآنها زمانی که شوهران شان سر کار بودند بطور متوسط حدود 5 ساعت را صرف تماشای تلویزیون می کردند.

2-برای خانواده های دارای فرزند بزرگترین مشکل این بود که فرزندان خود را بخاطر انجام تکالیف شان از تلویزیون دور نگه دارند.پس تلویزیون چه اثری بر زندگی مردم دارد؟

3-برای فهمیدن این موضوع اخیرا یک آزمایش عجیبی صورت گرفت.از یک گروه44 نفره خواسته شد که مدت یک ماه تلویزیون تماشا نکنند.خانواده ها تحت مطالعه قرار گرفتند تا معلوم شود چه تغیییری در زندگی شان بر اثر ندیدن تلویزیون ایجاد می شود.

  


4-چهار تا از خانواده ها دریافتند که بدون تلویزیون نمی توانستند به آسانی زندگی خود را ادامه دهند،و آزمایش را رها کردند.آنها گفتند که نتوانستند راه دیگری را برای گذراندن اوقات فراقت خود پیدا کنند.از بین آنهایی که با موفقیت تلویزیون تماسا نکردند مشاهدات جالبی گزارش شد.

5-بعضی از خانواده ها از پایان کشمکش های اعضای خانواده ها بخاطر اینکه  چه برنامه ای را تماشا کنند خوشحال بودند.در بعضی از خانواده ها اعضای خانواده زودتر به رختخواب رفتند.اعضای خانواده دریافتند که کارهای دیگری مثل مطالعه یا بازی والیبال را انجام دهند.اعضای خانواده ها فهمیدند که بدون تلویزیون وقت بیشتری را برای صحبت کردن یا بازی بین خودشان دارند.وقت شام بدون فشار تلویزیون راحت تر و آرام تر شده بود.در چند مورد توان بینایی بچه ها بهتر شده بود.

6-بعضی از بچه ها دریافتند که در مدرسه چیزی برای صحبت کردن در مورد آن ندارند.بعض از مادران فهمیدند که حرف کمتری برای گفتن به بچه های کوچک شان دارند.

7-در پایان آزمایش،بیشتر خانواده ها تقاضا کردند که تلویزیون به خانه های شان برگردد.اما گفتند که در آینده تنها برنامه های مشخصی را تماشا خواهند کرد،و نخواهند گذاشت تلویزیون زندگی آنها را تحت تاثیر قرار دهد.

 

 

THE OLYMPIC GAMES

 

  Page 8                               بازی های ا لمپیک                                              

خواندن                                                                                  B . Reading  

 

  1. 1.     The Olympics attracts a lot of people every year .

باز یهای ا لمپیک هر سا له تو جه زیا دی از مردم را به خو د جلب می نما ید .

This is a competition among many nations of the world .

این رقا بتی است میان بسیا ری از ملل جها ن .

It is held every four years .

این باز یها هر چهارسا ل یکبا ر بر گزار می شوند .

A   large number of athletes from different countries take part in the competitions .

بسیا ری از قهر ما نا ن از کشورهای مختلف جها ن در این با زیها شرکت می کنند .

There are a lot of events like: track and field, swimming , boxing, gymnastics, wrestling and so on .

در این با ز یها رویدا تها ی بسیاری از قبیل بازی دو و میدانی شنا بکس ( مشت زنی     

 

ژیمنا ستیک کشتی و غیره برگزار می شوند .

  1. 2.     The Olympic games first started in Greece . 

بازیها ی المپیک نخستین بار در یونا ن آغا ز شدند . 

It was first a one- day game and later it  became a five – day game .

در ابتدا این باز یهایک روزه بود ند  و بعد ها به یک با زی پنج روزه تبد یل شد ند .

 

These games were held on the plains of Olympia, and were basically religious celebrations .

این بازیها در دشتهای المپیا برگزار می گردید ند و اساسا" جشنهای مذ هبی به شمار می رفتند .

Today the Olympics play an important part in bringing young people from different nations together in friendship .

امروزه المپیک در گرد هم آ وری د وستا نه ی جوانا ن از ملل مختلف نقش مهمی را بر عهده دارد.

The international Olympic  committee (IOC)   decides the site of Olympic Games , and controls and organizes all the events .

کمیته بین ا لمللی ا لمپیک (  I O C ) دربا ره ی محل بر گزا ری بازیها ی المپیک تصمیم می گیرد و کنتر و ل و تر تیب تمام باز یها را بر عهده دارد .

4. The olympic Games have been held every four years since 1896  .

از سال 1896بازیها ی المپیک هر چها ر سا ل یک بار بر گز ار گر دید ه اند .

The games were not held in 1916 ,1940 ,and 1944 because of world wars .

باز یها در سالهای 1916و1940و1944 به علت جنگها ی جهانی بر گز ار نگر دید ند .

           

Today thousands of men  and women take part in the games .

ا مروزه  هز ا ران زن و مرد در بازیها شرکت می کنند . 

In 1924 , the first winter Olympic Games were held .

 

 

در سا ل 1924 ا و لین با زیهای المپیک زمستا نی بر گز ا ر گردید ند .               page 9

 

5. The Olympics consist of a to -  week summer games and 10 – day winter competition .

 

بازیهای المپیک شا مل یک دو ره ی دو هفته ای  بازیها ی تا بستا نی و یک دوره ی 10 روزه  ی رقابتها ی زمستا نی ا ست .

 

 

 

 

 

Hundreds of millions of viewers follow their countries, fortunes  on television .

 

صدها میلیون نفر تما شاگر المپیک فرصتها ی کشور ها یشا ن را از طر یق تلو یز یو ن دنبا ل می کنند . 

 

6. The winter Olympics are always held in countries with –covered mountains .

 

المپیک زمستانی هموا ره  در کشورها ی دارای کوهستانها ی  پو شیده از بر ف اجرا می گر دد .

 

These games include skiing, ice hockey and so on .

 

این با زیها شا مل اسکی و اسکیت ها کی روی یخ و غیره می با شند .

 

7. A . gold medal is awarded to the winner of every competition .

 

به بر نده ی هر رقا بت  یک مدال طلا جا یز ه داده می شو د .

 

Teams or individuals who place second receive a silver medal .

 

تیمها ویا ا فراد ی که در جا یگاه دوم قرا رگیر ند  یک مدا ل نقره دریا فت می کنند .

 

While a bronze medal goes to the third- place winner .

 

در حال ی که به بر ند ه ی جا یگا ه سو م یک مدا ل بر نز اختصا ص می یا بد .

 

 

 

درس دوم: ارزش آموزش و پرورش

 

1-   تحصیل هدف نیست بکه وسیله ای برای یک هدف است.به عبارت دیگر ما بچه ها برای تحصیل آموزش نمی دهیم.هدف ما آماده کردن آنها برای زندگی هست.به محض اینکه ما این حقیقت را متوجه شویم،خواهیم فهیمد که انتخاب یک سیستم آموزشی که واقعا ً بچه ها را برای زندگی آماده کند،خیلی مهم است.این کافی نیست که فقط اولین روش آموزشی را یک شخص می باشید انتخاب کنیم یا همان سیستم آموزشی قدیمی را ادامه می دهیم بدون اینکه آنرا آزمایش کنیم تا ببینیم آیا این سیستم در حقیقت مناسب است یا نه!

 

2-   در بسیاری از کشور های پیشرفته معمول بوده است که فکر کنند با تحصیل آزاد برای همه،گه ثوتمند و چه فقیر،با هوش ویا کودن،شخص می تواند همه ی مشکلات یک جامعه را حل کند و یک ملت کامل بسازد.اما هم اکنون می توانیم دریابیم که تحصیل آزاد برای همه کافی نست.در این کشورها می بینیم که تعداد فراد با مدارک دانشگاهی نسبت به مشاغل بیشتر است.آنها به علت داشتن مدرک دانشگاهی از انجام کارهاییی که فکر می کنند(پایین) است،خود داری میکنند و در حقیقت آنها کاری را که با دست انجام شود را دوست ندارند.

 

3-   اما باید درک کنیم هر جامعه ای نیاز ه خدمات متفاوتی دارد و همه مشاغل مهم و مفید هستند.ما برای تولید مواد غذایی به کشاورزان احتیاج داریم.برای آموزش به مردم و معلمین احتیاج داریم.برای معالجه ی بیماران به پزشکان احتیاج داریم. ما به افرادی نیازمندیم که خیابان های ما را تمیز کنند و زباله ها را از خانه هایمان بیرون ببرند.اما میتوانیم بگوییم که همه باید اموزش ببینیم.این آموزش باید خص را برای شغلی که بتواند به بهترین نحو انجام دهد مهیا کند. ما میدانیم که همه ی مشاغل مفید هستن و هیچکس نباید از کاری که انجام می دهد شرمنده باشد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 18 شهریور 1398 03:02 ب.ظ
What you published made a great deal of sense. But, think on this, suppose you added a little information? I mean, I don't want to tell you how to
run your website, but suppose you added a headline that makes
people want more? I mean زبان بین الملل - ترجمه ریدینگ های زبان انگلیسی سوم
متوسطه is kinda boring. You could glance at Yahoo's front page and see how they write post headlines to grab viewers to click.
You might add a video or a related pic or two to grab people interested about everything've written.
Just my opinion, it could bring your posts a little bit more interesting.
شنبه 16 شهریور 1398 09:28 ب.ظ
Howdy! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to
look it over. I'm definitely loving the information. I'm book-marking and
will be tweeting this to my followers! Excellent blog and terrific style and design.
پنجشنبه 14 شهریور 1398 06:55 ق.ظ
Howdy! Someone in my Facebook group shared this website
with us so I came to give it a look. I'm definitely loving the information. I'm book-marking and will be
tweeting this to my followers! Superb blog and outstanding
design and style.
جمعه 18 مرداد 1398 09:34 ب.ظ
You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something
which I think I would never understand. It seems too complex and
very broad for me. I'm looking forward for your next post, I
will try to get the hang of it!
سه شنبه 15 مرداد 1398 02:11 ب.ظ
Hi there would you mind letting me know which webhost you're utilizing?

I've loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.
Can you recommend a good internet hosting provider
at a fair price? Thank you, I appreciate it!
یکشنبه 13 مرداد 1398 05:32 ق.ظ
I used to be suggested this website through my cousin. I'm no longer positive whether or not this publish is written by means of him as nobody else recognise such
targeted approximately my problem. You're amazing! Thank you!
سه شنبه 8 مرداد 1398 06:00 ب.ظ
Every weekend i used to pay a visit this website,
for the reason that i want enjoyment, since
this this website conations really nice funny material too.
یکشنبه 6 مرداد 1398 06:30 ب.ظ
About males hear vaccinations in their hadn't possession of fat, hyaluronic acid solution or maybe phony stuff headed for increase the
breadth on the penis tunnel. It's cloudy no
matter if this kind of vaccination befalls innocent possesses definitely not subsisted established with the aim of injections know
how to build up male member size. So when using
the various other procedures, this may not help the operate on the male organ.
There is no corroborate that the machine pump can perform this particular, afterward there's
as well a run the risk of involving damage. As an construction benefits before
like a gadget used for erotic stimulation, nonetheless, such
a pump is usually aided wisely.
You will find various companies that will are trying to put up
for sale capsule to enhance male organ bulk. At preeminent, they don't have
an impact on people in any way. In worst, they will include drugs
like sildenafil, which often might be dangerous with
regard to chaps with heart problems.
We appraised the most beneficial manhood enlargement product with the aim of befall offered on view right now there.
Consider free to prove them outdated next work out which one is the better
to suit your needs.
یکشنبه 2 تیر 1398 10:50 ب.ظ

Really quite a lot of superb information.
cilas order cialis from india buy cialis online bulk cialis prix cialis once a da ou trouver cialis sur le net cialis daily cialis soft tabs for sale free cialis cialis super acti
یکشنبه 2 تیر 1398 07:27 ق.ظ

Thanks a lot. Valuable stuff.
generic low dose cialis il cialis quanto costa price cialis best link for you cialis price cialis efficacit cialis for sale south africa rx cialis para comprar online prescriptions cialis cialis purchasing cialis canadian drugs
شنبه 1 تیر 1398 03:46 ب.ظ

You reported that terrifically!
cialis en 24 hora cialis pills cialis rezeptfrei free cialis generic cialis 20mg uk cialis kaufen no prescription cialis cheap cialis 10mg prix pharmaci tadalafil compare prices cialis uk
جمعه 31 خرداد 1398 11:08 ب.ظ

Thanks a lot. I appreciate this!
trusted tabled cialis softabs cialis en mexico precio cheap cialis cialis great britain cialis et insomni cialis prices in england cialis prezzo di mercato how much does a cialis cost cialis online napol cialis prezzo di mercato
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:08 ب.ظ

Regards, Helpful information!
buy brand cialis cheap tadalafil tablets buying cialis in colombia generic for cialis generic cialis soft gels rezeptfrei cialis apotheke generic cialis in vietnam where to buy cialis in ontario cialis efficacit cialis dosage recommendations
سه شنبه 28 خرداد 1398 05:17 ق.ظ

You actually expressed that terrifically!
cialis coupons printable cialis price thailand cialis usa cost cialis patentablauf in deutschland buy cialis uk no prescription cialis 5 effetti collaterali buying cialis on internet 40 mg cialis what if i take cialis tablets acquisto online cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 02:22 ب.ظ

Regards, Useful information!
costo in farmacia cialis cialis tadalafil online cialis coupons cialis online safe site to buy cialis online cialis generico in farmacia cialis baratos compran uk cialis generika only now cialis for sale in us cialis pills in singapore
چهارشنبه 22 خرداد 1398 09:47 ب.ظ

You said it perfectly.
cialis taglich cialis tablets how to buy cialis online usa cialis reviews generic cialis at the pharmacy buy cialis online cheapest cialis generique precios cialis peru tadalafil generic cialis 5mg billiger
دوشنبه 20 خرداد 1398 10:21 ب.ظ

You've made the point!
sublingual cialis online american pharmacy cialis cialis daily new zealand viagra cialis levitra interactions for cialis click here take cialis low dose cialis blood pressure wow look it cialis mexico female cialis no prescription cheap cialis
شنبه 18 خرداد 1398 10:58 ق.ظ

Well expressed certainly! !
cost of cialis per pill prices for cialis 50mg dosagem ideal cialis cialis online nederland cialis 20mg preis cf cialis 5 mg buy non 5 mg cialis generici cialis 20mg prix en pharmacie cost of cialis cvs tadalafil 20 mg
جمعه 30 فروردین 1398 10:57 ب.ظ
What's up everyone, it's my first pay a quick visit at this site, and piece of writing is actually fruitful for me,
keep up posting these types of articles.
شنبه 24 فروردین 1398 05:17 ق.ظ

You reported it adequately.
canadian pharmacy meds northwest pharmacy canada canada online pharmacies surrey canadian medications list canada viagra drugstore online reviews canada viagra northwest pharmacies mail order pharmacy near me Canadian Pharmacy USA
چهارشنبه 15 اسفند 1397 12:49 ق.ظ
15) Thеre are many Swiss army кnnife model.
جمعه 16 آذر 1397 10:41 ق.ظ

You actually suggested it terrifically!
enter site very cheap cialis calis cialis 5mg warnings for cialis low dose cialis blood pressure warnings for cialis link for you cialis price prezzo di cialis in bulgaria cialis 30 day sample usa cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:29 ب.ظ

Very good posts. Kudos.
cost of cialis per pill callus buy generic cialis only here cialis pills buy cialis online cialis en 24 hora order cialis from india cialis savings card cialis 20 mg cut in half cialis name brand cheap
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:38 ب.ظ

Many thanks! Excellent information.
cialis venta a domicilio cialis uk next day cialis farmacias guadalajara generic cialis with dapoxetine cialis kaufen bankberweisung cialis tadalafil online cialis daily new zealand buy generic cialis we choice cialis pfizer india best generic drugs cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 06:31 ب.ظ

With thanks! Plenty of stuff.

generic cialis tadalafil canada discount drugs cialis american pharmacy cialis cialis online holland only now cialis 20 mg generic cialis pill online cialis purchasing dosagem ideal cialis cialis 5 mg effetti collateral viagra cialis levitra
دوشنبه 12 آذر 1397 07:23 ب.ظ

Wonderful info, Thanks a lot!
cialis pills boards safe dosage for cialis cialis vs viagra cipla cialis online cialis price thailand free cialis cialis 5mg cialis diario compra order a sample of cialis cialis dosage
یکشنبه 11 آذر 1397 06:55 ب.ظ

Fantastic stuff. Kudos!
ou trouver cialis sur le net tadalafil tablets cialis generique 5 mg cialis for daily use cialis tablets australia canadian cialis buying cialis on internet cialis uk venta de cialis canada cialis 50 mg soft tab
یکشنبه 11 آذر 1397 06:31 ق.ظ

Kudos. I like it!
cheap cialis venta de cialis canada cialis 5 mg scheda tecnica cialis coupon buy cialis sample pack prezzo cialis a buon mercato cilas buying brand cialis online wow cialis 20 if a woman takes a mans cialis
شنبه 10 آذر 1397 06:08 ق.ظ

Nicely put, Regards.
buy brand cialis cheap cialis per paypa cialis online nederland cialis coupons cialis bula when can i take another cialis cialis online deutschland cialis daily price cialis best wow cialis tadalafil 100mg
جمعه 9 آذر 1397 07:05 ق.ظ

Good stuff, Regards.
cialis cipla best buy safe dosage for cialis generic cialis in vietnam cialis prezzo di mercato calis cheap cialis pastillas cialis y alcoho wow cialis tadalafil 100mg import cialis costo in farmacia cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30