تبلیغات
زبان بین الملل - ترجمه ریدینگ های زبان انگلیسی سوم متوسطه
 
زبان بین الملل
کلید موفقیت

توجه توجه:

سلام.با آرزوی موفقیت برای همه دوستان.یکی از دوستان درخواست ترجمه ریدینگ های زبان انگلیبسی سوم متوسطه رو داده.من خودم وقت ندارم.2 درس رو فعلا قرار دادم.اگه دوستان وقت و علاقه دارن در قسمت نظرات همین قسمت اعلام آمادگی بکنن که ترجمه یکی از ریدینگ ها رو به عهده بگیرن و برامون ارسال کنن و اگه دوست داشته باشن به اسم خودشون داخل سایت قرار میدیم.(این کار هم به تجربه دوستان اضافه میکنه و هم به عنوان یک تمرین تابستانه بسیار مفید هستش.امیدوارم دوستان استقبال کنن.)

ترجمه Reading    درس اول

1-امروزه تقریبا در هر خانه ای یک دستگاه تلویزیون وجود دارد.در بسیاری از کشور ها شما از بین حدود چهل کانال مختلف حق انتخاب دارید.بعضی از آنها تنها یک نوع برنامه مثل اخبار،ورزش،موسیقی،تئاترو فیلم را نمایش می دهند.اکثر آنها برنامه های گوناگونی را نشان می دهند که به بینندگان خودفرصت انتخاب هر یک را می دهند. اخیرا تحقیقی در یکی از کشورها نشان می دهد که یک فرد بطور متوسط سه و نیم ساعت را صرف تماشای تلویزیون می کند.خانمهای خانه دار بزرگترین گروه بینندگان بودندآنها زمانی که شوهران شان سر کار بودند بطور متوسط حدود 5 ساعت را صرف تماشای تلویزیون می کردند.

2-برای خانواده های دارای فرزند بزرگترین مشکل این بود که فرزندان خود را بخاطر انجام تکالیف شان از تلویزیون دور نگه دارند.پس تلویزیون چه اثری بر زندگی مردم دارد؟

3-برای فهمیدن این موضوع اخیرا یک آزمایش عجیبی صورت گرفت.از یک گروه44 نفره خواسته شد که مدت یک ماه تلویزیون تماشا نکنند.خانواده ها تحت مطالعه قرار گرفتند تا معلوم شود چه تغیییری در زندگی شان بر اثر ندیدن تلویزیون ایجاد می شود.

  ادامه مطلب ... 

توجه توجه:

سلام.با آرزوی موفقیت برای همه دوستان.یکی از دوستان درخواست ترجمه ریدینگ های زبان انگلیبسی سوم متوسطه رو داده.من خودم وقت ندارم.2 درس رو فعلا قرار دادم.اگه دوستان وقت و علاقه دارن در قسمت نظرات همین قسمت اعلام آمادگی بکنن که ترجمه یکی از ریدینگ ها رو به عهده بگیرن و برامون ارسال کنن و اگه دوست داشته باشن به اسم خودشون داخل سایت قرار میدیم.(این کار هم به تجربه دوستان اضافه میکنه و هم به عنوان یک تمرین تابستانه بسیار مفید هستش.امیدوارم دوستان استقبال کنن.)

ترجمه Reading    درس اول

1-امروزه تقریبا در هر خانه ای یک دستگاه تلویزیون وجود دارد.در بسیاری از کشور ها شما از بین حدود چهل کانال مختلف حق انتخاب دارید.بعضی از آنها تنها یک نوع برنامه مثل اخبار،ورزش،موسیقی،تئاترو فیلم را نمایش می دهند.اکثر آنها برنامه های گوناگونی را نشان می دهند که به بینندگان خودفرصت انتخاب هر یک را می دهند. اخیرا تحقیقی در یکی از کشورها نشان می دهد که یک فرد بطور متوسط سه و نیم ساعت را صرف تماشای تلویزیون می کند.خانمهای خانه دار بزرگترین گروه بینندگان بودندآنها زمانی که شوهران شان سر کار بودند بطور متوسط حدود 5 ساعت را صرف تماشای تلویزیون می کردند.

2-برای خانواده های دارای فرزند بزرگترین مشکل این بود که فرزندان خود را بخاطر انجام تکالیف شان از تلویزیون دور نگه دارند.پس تلویزیون چه اثری بر زندگی مردم دارد؟

3-برای فهمیدن این موضوع اخیرا یک آزمایش عجیبی صورت گرفت.از یک گروه44 نفره خواسته شد که مدت یک ماه تلویزیون تماشا نکنند.خانواده ها تحت مطالعه قرار گرفتند تا معلوم شود چه تغیییری در زندگی شان بر اثر ندیدن تلویزیون ایجاد می شود.

  


4-چهار تا از خانواده ها دریافتند که بدون تلویزیون نمی توانستند به آسانی زندگی خود را ادامه دهند،و آزمایش را رها کردند.آنها گفتند که نتوانستند راه دیگری را برای گذراندن اوقات فراقت خود پیدا کنند.از بین آنهایی که با موفقیت تلویزیون تماسا نکردند مشاهدات جالبی گزارش شد.

5-بعضی از خانواده ها از پایان کشمکش های اعضای خانواده ها بخاطر اینکه  چه برنامه ای را تماشا کنند خوشحال بودند.در بعضی از خانواده ها اعضای خانواده زودتر به رختخواب رفتند.اعضای خانواده دریافتند که کارهای دیگری مثل مطالعه یا بازی والیبال را انجام دهند.اعضای خانواده ها فهمیدند که بدون تلویزیون وقت بیشتری را برای صحبت کردن یا بازی بین خودشان دارند.وقت شام بدون فشار تلویزیون راحت تر و آرام تر شده بود.در چند مورد توان بینایی بچه ها بهتر شده بود.

6-بعضی از بچه ها دریافتند که در مدرسه چیزی برای صحبت کردن در مورد آن ندارند.بعض از مادران فهمیدند که حرف کمتری برای گفتن به بچه های کوچک شان دارند.

7-در پایان آزمایش،بیشتر خانواده ها تقاضا کردند که تلویزیون به خانه های شان برگردد.اما گفتند که در آینده تنها برنامه های مشخصی را تماشا خواهند کرد،و نخواهند گذاشت تلویزیون زندگی آنها را تحت تاثیر قرار دهد.

 

 

THE OLYMPIC GAMES

 

  Page 8                               بازی های ا لمپیک                                              

خواندن                                                                                  B . Reading  

 

  1. 1.     The Olympics attracts a lot of people every year .

باز یهای ا لمپیک هر سا له تو جه زیا دی از مردم را به خو د جلب می نما ید .

This is a competition among many nations of the world .

این رقا بتی است میان بسیا ری از ملل جها ن .

It is held every four years .

این باز یها هر چهارسا ل یکبا ر بر گزار می شوند .

A   large number of athletes from different countries take part in the competitions .

بسیا ری از قهر ما نا ن از کشورهای مختلف جها ن در این با زیها شرکت می کنند .

There are a lot of events like: track and field, swimming , boxing, gymnastics, wrestling and so on .

در این با ز یها رویدا تها ی بسیاری از قبیل بازی دو و میدانی شنا بکس ( مشت زنی     

 

ژیمنا ستیک کشتی و غیره برگزار می شوند .

  1. 2.     The Olympic games first started in Greece . 

بازیها ی المپیک نخستین بار در یونا ن آغا ز شدند . 

It was first a one- day game and later it  became a five – day game .

در ابتدا این باز یهایک روزه بود ند  و بعد ها به یک با زی پنج روزه تبد یل شد ند .

 

These games were held on the plains of Olympia, and were basically religious celebrations .

این بازیها در دشتهای المپیا برگزار می گردید ند و اساسا" جشنهای مذ هبی به شمار می رفتند .

Today the Olympics play an important part in bringing young people from different nations together in friendship .

امروزه المپیک در گرد هم آ وری د وستا نه ی جوانا ن از ملل مختلف نقش مهمی را بر عهده دارد.

The international Olympic  committee (IOC)   decides the site of Olympic Games , and controls and organizes all the events .

کمیته بین ا لمللی ا لمپیک (  I O C ) دربا ره ی محل بر گزا ری بازیها ی المپیک تصمیم می گیرد و کنتر و ل و تر تیب تمام باز یها را بر عهده دارد .

4. The olympic Games have been held every four years since 1896  .

از سال 1896بازیها ی المپیک هر چها ر سا ل یک بار بر گز ار گر دید ه اند .

The games were not held in 1916 ,1940 ,and 1944 because of world wars .

باز یها در سالهای 1916و1940و1944 به علت جنگها ی جهانی بر گز ار نگر دید ند .

           

Today thousands of men  and women take part in the games .

ا مروزه  هز ا ران زن و مرد در بازیها شرکت می کنند . 

In 1924 , the first winter Olympic Games were held .

 

 

در سا ل 1924 ا و لین با زیهای المپیک زمستا نی بر گز ا ر گردید ند .               page 9

 

5. The Olympics consist of a to -  week summer games and 10 – day winter competition .

 

بازیهای المپیک شا مل یک دو ره ی دو هفته ای  بازیها ی تا بستا نی و یک دوره ی 10 روزه  ی رقابتها ی زمستا نی ا ست .

 

 

 

 

 

Hundreds of millions of viewers follow their countries, fortunes  on television .

 

صدها میلیون نفر تما شاگر المپیک فرصتها ی کشور ها یشا ن را از طر یق تلو یز یو ن دنبا ل می کنند . 

 

6. The winter Olympics are always held in countries with –covered mountains .

 

المپیک زمستانی هموا ره  در کشورها ی دارای کوهستانها ی  پو شیده از بر ف اجرا می گر دد .

 

These games include skiing, ice hockey and so on .

 

این با زیها شا مل اسکی و اسکیت ها کی روی یخ و غیره می با شند .

 

7. A . gold medal is awarded to the winner of every competition .

 

به بر نده ی هر رقا بت  یک مدال طلا جا یز ه داده می شو د .

 

Teams or individuals who place second receive a silver medal .

 

تیمها ویا ا فراد ی که در جا یگاه دوم قرا رگیر ند  یک مدا ل نقره دریا فت می کنند .

 

While a bronze medal goes to the third- place winner .

 

در حال ی که به بر ند ه ی جا یگا ه سو م یک مدا ل بر نز اختصا ص می یا بد .

 

 

 

درس دوم: ارزش آموزش و پرورش

 

1-   تحصیل هدف نیست بکه وسیله ای برای یک هدف است.به عبارت دیگر ما بچه ها برای تحصیل آموزش نمی دهیم.هدف ما آماده کردن آنها برای زندگی هست.به محض اینکه ما این حقیقت را متوجه شویم،خواهیم فهیمد که انتخاب یک سیستم آموزشی که واقعا ً بچه ها را برای زندگی آماده کند،خیلی مهم است.این کافی نیست که فقط اولین روش آموزشی را یک شخص می باشید انتخاب کنیم یا همان سیستم آموزشی قدیمی را ادامه می دهیم بدون اینکه آنرا آزمایش کنیم تا ببینیم آیا این سیستم در حقیقت مناسب است یا نه!

 

2-   در بسیاری از کشور های پیشرفته معمول بوده است که فکر کنند با تحصیل آزاد برای همه،گه ثوتمند و چه فقیر،با هوش ویا کودن،شخص می تواند همه ی مشکلات یک جامعه را حل کند و یک ملت کامل بسازد.اما هم اکنون می توانیم دریابیم که تحصیل آزاد برای همه کافی نست.در این کشورها می بینیم که تعداد فراد با مدارک دانشگاهی نسبت به مشاغل بیشتر است.آنها به علت داشتن مدرک دانشگاهی از انجام کارهاییی که فکر می کنند(پایین) است،خود داری میکنند و در حقیقت آنها کاری را که با دست انجام شود را دوست ندارند.

 

3-   اما باید درک کنیم هر جامعه ای نیاز ه خدمات متفاوتی دارد و همه مشاغل مهم و مفید هستند.ما برای تولید مواد غذایی به کشاورزان احتیاج داریم.برای آموزش به مردم و معلمین احتیاج داریم.برای معالجه ی بیماران به پزشکان احتیاج داریم. ما به افرادی نیازمندیم که خیابان های ما را تمیز کنند و زباله ها را از خانه هایمان بیرون ببرند.اما میتوانیم بگوییم که همه باید اموزش ببینیم.این آموزش باید خص را برای شغلی که بتواند به بهترین نحو انجام دهد مهیا کند. ما میدانیم که همه ی مشاغل مفید هستن و هیچکس نباید از کاری که انجام می دهد شرمنده باشد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 2 فروردین 1397 09:34 ق.ظ

Factor clearly utilized!!
cialis tadalafil cialis canada on line generic cialis in vietnam cialis efficacit cialis side effects dangers cialis lowest price cialis pills boards cialis generic precios de cialis generico cialis soft tabs for sale
شنبه 5 اسفند 1396 09:47 ب.ظ
شگفت انگیز است برای بازدید سریع از این سایت و خواندن نظرات همه دوستان در مورد این قطعه
نوشتن، در حالی که من نیز علاقه مند به گرفتن دانش.
جمعه 4 اسفند 1396 07:20 ب.ظ
برادر من پیشنهاد کرد که من احتمالا این وبلاگ را دوست دارم.
او کاملا درست بود. این روزها واقعا ساخته شده است.
شما نمیتوانید به سادگی باور کنید که چقدر زمان برای این اطلاعات صرف شده بودم! با تشکر!
دوشنبه 30 بهمن 1396 11:10 ب.ظ
سلام من می دانم این موضوع خاموش است اما من تعجب کردم اگر
شما از هر ویدجویی که می توانم به وبلاگ من اضافه کنم می دانستم
که به طور خودکار صدای جیر جیر من تازه ترین به روز رسانی توییتر.
من برای مدت زمان زیادی به دنبال یک افزونه بودم و امیدوار بودم شاید شما تجربه ای با چیزی شبیه به این داشته باشید.
لطفا به من اطلاع دهید اگر به هر چیزی برسید.

من واقعا از خواندن وبلاگ شما لذت می برم و به دنبال آن هستم
به روز رسانی های جدید شما
جمعه 24 آذر 1396 05:38 ب.ظ
روش شما برای توضیح دادن همه چیز در این پست در واقع است
خوب، همه می توانند به سادگی از آن آگاه باشند، بسیار سپاسگزارم.
دوشنبه 13 آذر 1396 09:07 ب.ظ
وای، این پست خوب است، خواهر کوچکتر من چنین تحلیل می کند
چیزها، بنابراین من قصد دارم به او بگویید.
سه شنبه 30 آبان 1396 09:07 ب.ظ
آیا من فکر می کنم اگر من چند پست خود را نقل قول کنم تا زمانی که من اعتبار و منابع را ارائه می دهم
به وبلاگ شما؟ سایت وبلاگ من در طرحی دقیق به شماست و بازدیدکنندگان من واقعا از برخی اطلاعاتی که در اینجا ارائه می دهید بهره مند می شوند.
لطفا اجازه دهید من این را با شما بسازم. خیلی ممنون!
چهارشنبه 17 آبان 1396 11:14 ب.ظ
من این را می دانم اگر موضوعی نیست، اما من به دنبال ایجاد وبلاگ شخصی هستم و کنجکاو بودم که چه چیزی برای تنظیم شدن نیاز است؟
من فرض دارم یک وبلاگ مانند خود شما هزینه یک پنی بسیار گران است؟
من خیلی هوشمندانه نیستم بنابراین من 100٪ مثبت نیستم.
از هر پیشنهاد یا توصیه شما بسیار استقبال می شود.

قدردانی آن
شنبه 13 آبان 1396 10:00 ب.ظ
چطوری من می دانم که این تا حدودی موضوع است اما
مجبور شدم بپرسم آیا در حال اجرا یک وبلاگ به خوبی تاسیس مانند
شما کار زیادی انجام می دهید؟ من برای نوشتن یک وبلاگ کاملا جدید هستم، اما من انجام می دهم
روزانه در دفتر خاطرات خود بنویسید من می خواهم یک وبلاگ بنویسم بنابراین من
به راحتی می توانید تجربه شخصی و احساسات خود را به صورت آنلاین به اشتراک بگذارید.
لطفا به من اطلاع دهید اگر شما هر گونه توصیه یا
راهنمایی برای صاحبان وبلاگ نویس مشتاق جدید. متشکرم!
جمعه 12 آبان 1396 08:40 ب.ظ
چرا بازدیدکنندگان هنوز در حال خواندن اخبار روزنامه هستند
جهان فناوری همه چیز در وب موجود است؟
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:13 ب.ظ
وای! در نهایت من یک وب سایت از جایی که می دانم چگونه به طور واقعی اطلاعات ارزشمندی در مورد مطالعه و دانش من می گیرم.
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:05 ب.ظ
انگار تو ذهن من را میخوانی! به نظر می رسد که خیلی به این موضوع فکر کرده اید، همانطور که شما نوشتید
کتاب در آن یا چیزی من باور دارم که شما فقط می توانید انجام دهید
با کمی درصد به پیام زده شدن به خانه کمی، با این حال به جای آن، این وبلاگ فوق العاده است.
خواندن فوق العاده مطمئنا برگشتم
دوشنبه 8 آبان 1396 09:44 ب.ظ
سلام به هر کس، واقعا برای من خوب است که از این وبسایت بازدید کنم، و ارزشمند است
اطلاعات
دوشنبه 8 آبان 1396 12:35 ب.ظ
پست بسیار عالی، بسیار آموزنده است. من فکر می کنم که چرا متخصصین دیگر این بخش این را متوجه نمی شوند.
تو باید نوشتنت را ادامه دهی. من مطمئن هستم، شما یک پایگاه خواننده بزرگ دارید
قبلا!
دوشنبه 8 آبان 1396 12:11 ب.ظ
امروز، در حالی که من در محل کار بودم، خواهرم دزدی کرد
اپل سیب من و تست شده برای دیدن اگر می تواند بیست نفر زنده بماند
پنج پا افتادن، فقط او می تواند یک احساس یوتیوب باشد. اپل من در حال حاضر نابود شده و او 83 نمایش دارد.
من می دانم این کاملا موضوع نیست، اما من مجبور شدم آن را با کسی به اشتراک بگذارم!
یکشنبه 30 مهر 1396 12:29 ق.ظ
چرا مردم هنوز برای خواندن روزنامه ها استفاده می کنند زمانی که در این جهان تکنولوژیکی همه چیز در شبکه ارائه شده است؟
شنبه 15 مهر 1396 11:13 ب.ظ
اگر قصد دارید برای مطالب بسیار عالی مانند
من، به سادگی به دیدن این سایت روزانه به عنوان آن
مطالب ارائه شده، به لطف
دوشنبه 20 شهریور 1396 02:56 ب.ظ
وبلاگ بزرگی که در اینجا داشته اید.. بسیار دشوار است که نوشتار عالی مانند شما را پیدا کنید
امروزه من صادقانه از افراد مانند شما قدردانی میکنم!
مراقب باش!!
دوشنبه 20 شهریور 1396 03:29 ق.ظ
با تشکر از شما برای به اشتراک گذاشتن چنین نظر خوب طراحی شده است، پاراگراف لذت بخش است، به همین دلیل من
آن را به طور کامل خواندید
دوشنبه 20 شهریور 1396 02:32 ق.ظ
hey there and thank you for your info – I've certainly picked up something new from
right here. I did however expertise some technical
issues using this web site, as I experienced to reload the web site lots
of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering
if your web host is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances
times will sometimes affect your placement in google and could damage your quality score if advertising and marketing
with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and can look out for a lot more of your respective fascinating content.
Make sure you update this again soon.
دوشنبه 20 شهریور 1396 01:57 ق.ظ
وای، طرح وبلاگ بی نظیر! تا چه مدت وبلاگ نویسی کرده اید؟
برای؟ شما وبلاگ نویسی را آسان کردی. نگاه کلی وب سایت شما عالی است، بجز محتوای آن!
دوشنبه 20 شهریور 1396 01:24 ق.ظ
شما مطمئنا می توانید تخصص خود را در داخل ببینید
مقاله ای که نوشتید این بخش امیدوار است حتی نویسندگان پرشور تر مثل شما که نیستند
می ترسم به آنها بگویم که چگونه باور دارند. همه زمانها بعد از آن
قلب تو.
یکشنبه 19 شهریور 1396 09:56 ب.ظ
این مثل شما افکار من را یاد می گیرید! به نظر می رسد که خیلی از آن را درک کنید
همانطور که کتاب الکترونیکی در آن یا چیز دیگری نوشتید.
من احساس می کنم که شما می توانید با چند درصد انجام دهید تا پیام خانه را کمی تغییر دهید
با این حال به غیر از این، این وبلاگ با شکوه است.
خواندن فوق العاده مطمئنا برگشتم
جمعه 13 مرداد 1396 10:49 ب.ظ
Hi there, all is going nicely here and ofcourse
every one is sharing information, that's really good, keep up writing.
پنجشنبه 12 مرداد 1396 09:52 ب.ظ
Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for?
you made blogging look easy. The overall look
of your web site is great, as well as the content!
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:18 ب.ظ
There's certainly a lot to learn about this issue. I really
like all of the points you have made.
یکشنبه 8 مرداد 1396 12:37 ق.ظ
Thanks on your marvelous posting! I really enjoyed reading it,
you happen to be a great author. I will remember to bookmark your blog
and may come back in the future. I want to encourage you to ultimately continue
your great work, have a nice day!
دوشنبه 5 تیر 1396 06:15 ق.ظ
بسیار core از خود نوشتن در حالی که
ظاهر شدن دلنشین ابتدا آیا نه نشستن بسیار خوب با من پس از برخی از زمان.

جایی در سراسر جملات شما
در واقع موفق به من مؤمن متاسفانه تنها برای while.

من این مشکل خود را با جهش در مفروضات و شما ممکن است را
خوب به پر کسانی که شکاف. که شما که
می توانید انجام من را قطعا بود در
گم.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:41 ق.ظ
Yes! Finally someone writes about truck.
چهارشنبه 30 فروردین 1396 12:00 ق.ظ
Hello I am so thrilled I found your blog page, I really found you by mistake, while I was
browsing on Askjeeve for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thank you for a marvelous post and a all round exciting blog (I also love the theme/design),
I don't have time to read through it all at the minute but
I have book-marked it and also added your RSS
feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more,
Please do keep up the awesome work.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30