تبلیغات
زبان بین الملل - ترجمه ریدینگ های زبان انگلیسی سوم متوسطه
 
زبان بین الملل
کلید موفقیت

توجه توجه:

سلام.با آرزوی موفقیت برای همه دوستان.یکی از دوستان درخواست ترجمه ریدینگ های زبان انگلیبسی سوم متوسطه رو داده.من خودم وقت ندارم.2 درس رو فعلا قرار دادم.اگه دوستان وقت و علاقه دارن در قسمت نظرات همین قسمت اعلام آمادگی بکنن که ترجمه یکی از ریدینگ ها رو به عهده بگیرن و برامون ارسال کنن و اگه دوست داشته باشن به اسم خودشون داخل سایت قرار میدیم.(این کار هم به تجربه دوستان اضافه میکنه و هم به عنوان یک تمرین تابستانه بسیار مفید هستش.امیدوارم دوستان استقبال کنن.)

ترجمه Reading    درس اول

1-امروزه تقریبا در هر خانه ای یک دستگاه تلویزیون وجود دارد.در بسیاری از کشور ها شما از بین حدود چهل کانال مختلف حق انتخاب دارید.بعضی از آنها تنها یک نوع برنامه مثل اخبار،ورزش،موسیقی،تئاترو فیلم را نمایش می دهند.اکثر آنها برنامه های گوناگونی را نشان می دهند که به بینندگان خودفرصت انتخاب هر یک را می دهند. اخیرا تحقیقی در یکی از کشورها نشان می دهد که یک فرد بطور متوسط سه و نیم ساعت را صرف تماشای تلویزیون می کند.خانمهای خانه دار بزرگترین گروه بینندگان بودندآنها زمانی که شوهران شان سر کار بودند بطور متوسط حدود 5 ساعت را صرف تماشای تلویزیون می کردند.

2-برای خانواده های دارای فرزند بزرگترین مشکل این بود که فرزندان خود را بخاطر انجام تکالیف شان از تلویزیون دور نگه دارند.پس تلویزیون چه اثری بر زندگی مردم دارد؟

3-برای فهمیدن این موضوع اخیرا یک آزمایش عجیبی صورت گرفت.از یک گروه44 نفره خواسته شد که مدت یک ماه تلویزیون تماشا نکنند.خانواده ها تحت مطالعه قرار گرفتند تا معلوم شود چه تغیییری در زندگی شان بر اثر ندیدن تلویزیون ایجاد می شود.

  ادامه مطلب ... 

توجه توجه:

سلام.با آرزوی موفقیت برای همه دوستان.یکی از دوستان درخواست ترجمه ریدینگ های زبان انگلیبسی سوم متوسطه رو داده.من خودم وقت ندارم.2 درس رو فعلا قرار دادم.اگه دوستان وقت و علاقه دارن در قسمت نظرات همین قسمت اعلام آمادگی بکنن که ترجمه یکی از ریدینگ ها رو به عهده بگیرن و برامون ارسال کنن و اگه دوست داشته باشن به اسم خودشون داخل سایت قرار میدیم.(این کار هم به تجربه دوستان اضافه میکنه و هم به عنوان یک تمرین تابستانه بسیار مفید هستش.امیدوارم دوستان استقبال کنن.)

ترجمه Reading    درس اول

1-امروزه تقریبا در هر خانه ای یک دستگاه تلویزیون وجود دارد.در بسیاری از کشور ها شما از بین حدود چهل کانال مختلف حق انتخاب دارید.بعضی از آنها تنها یک نوع برنامه مثل اخبار،ورزش،موسیقی،تئاترو فیلم را نمایش می دهند.اکثر آنها برنامه های گوناگونی را نشان می دهند که به بینندگان خودفرصت انتخاب هر یک را می دهند. اخیرا تحقیقی در یکی از کشورها نشان می دهد که یک فرد بطور متوسط سه و نیم ساعت را صرف تماشای تلویزیون می کند.خانمهای خانه دار بزرگترین گروه بینندگان بودندآنها زمانی که شوهران شان سر کار بودند بطور متوسط حدود 5 ساعت را صرف تماشای تلویزیون می کردند.

2-برای خانواده های دارای فرزند بزرگترین مشکل این بود که فرزندان خود را بخاطر انجام تکالیف شان از تلویزیون دور نگه دارند.پس تلویزیون چه اثری بر زندگی مردم دارد؟

3-برای فهمیدن این موضوع اخیرا یک آزمایش عجیبی صورت گرفت.از یک گروه44 نفره خواسته شد که مدت یک ماه تلویزیون تماشا نکنند.خانواده ها تحت مطالعه قرار گرفتند تا معلوم شود چه تغیییری در زندگی شان بر اثر ندیدن تلویزیون ایجاد می شود.

  


4-چهار تا از خانواده ها دریافتند که بدون تلویزیون نمی توانستند به آسانی زندگی خود را ادامه دهند،و آزمایش را رها کردند.آنها گفتند که نتوانستند راه دیگری را برای گذراندن اوقات فراقت خود پیدا کنند.از بین آنهایی که با موفقیت تلویزیون تماسا نکردند مشاهدات جالبی گزارش شد.

5-بعضی از خانواده ها از پایان کشمکش های اعضای خانواده ها بخاطر اینکه  چه برنامه ای را تماشا کنند خوشحال بودند.در بعضی از خانواده ها اعضای خانواده زودتر به رختخواب رفتند.اعضای خانواده دریافتند که کارهای دیگری مثل مطالعه یا بازی والیبال را انجام دهند.اعضای خانواده ها فهمیدند که بدون تلویزیون وقت بیشتری را برای صحبت کردن یا بازی بین خودشان دارند.وقت شام بدون فشار تلویزیون راحت تر و آرام تر شده بود.در چند مورد توان بینایی بچه ها بهتر شده بود.

6-بعضی از بچه ها دریافتند که در مدرسه چیزی برای صحبت کردن در مورد آن ندارند.بعض از مادران فهمیدند که حرف کمتری برای گفتن به بچه های کوچک شان دارند.

7-در پایان آزمایش،بیشتر خانواده ها تقاضا کردند که تلویزیون به خانه های شان برگردد.اما گفتند که در آینده تنها برنامه های مشخصی را تماشا خواهند کرد،و نخواهند گذاشت تلویزیون زندگی آنها را تحت تاثیر قرار دهد.

 

 

THE OLYMPIC GAMES

 

  Page 8                               بازی های ا لمپیک                                              

خواندن                                                                                  B . Reading  

 

  1. 1.     The Olympics attracts a lot of people every year .

باز یهای ا لمپیک هر سا له تو جه زیا دی از مردم را به خو د جلب می نما ید .

This is a competition among many nations of the world .

این رقا بتی است میان بسیا ری از ملل جها ن .

It is held every four years .

این باز یها هر چهارسا ل یکبا ر بر گزار می شوند .

A   large number of athletes from different countries take part in the competitions .

بسیا ری از قهر ما نا ن از کشورهای مختلف جها ن در این با زیها شرکت می کنند .

There are a lot of events like: track and field, swimming , boxing, gymnastics, wrestling and so on .

در این با ز یها رویدا تها ی بسیاری از قبیل بازی دو و میدانی شنا بکس ( مشت زنی     

 

ژیمنا ستیک کشتی و غیره برگزار می شوند .

  1. 2.     The Olympic games first started in Greece . 

بازیها ی المپیک نخستین بار در یونا ن آغا ز شدند . 

It was first a one- day game and later it  became a five – day game .

در ابتدا این باز یهایک روزه بود ند  و بعد ها به یک با زی پنج روزه تبد یل شد ند .

 

These games were held on the plains of Olympia, and were basically religious celebrations .

این بازیها در دشتهای المپیا برگزار می گردید ند و اساسا" جشنهای مذ هبی به شمار می رفتند .

Today the Olympics play an important part in bringing young people from different nations together in friendship .

امروزه المپیک در گرد هم آ وری د وستا نه ی جوانا ن از ملل مختلف نقش مهمی را بر عهده دارد.

The international Olympic  committee (IOC)   decides the site of Olympic Games , and controls and organizes all the events .

کمیته بین ا لمللی ا لمپیک (  I O C ) دربا ره ی محل بر گزا ری بازیها ی المپیک تصمیم می گیرد و کنتر و ل و تر تیب تمام باز یها را بر عهده دارد .

4. The olympic Games have been held every four years since 1896  .

از سال 1896بازیها ی المپیک هر چها ر سا ل یک بار بر گز ار گر دید ه اند .

The games were not held in 1916 ,1940 ,and 1944 because of world wars .

باز یها در سالهای 1916و1940و1944 به علت جنگها ی جهانی بر گز ار نگر دید ند .

           

Today thousands of men  and women take part in the games .

ا مروزه  هز ا ران زن و مرد در بازیها شرکت می کنند . 

In 1924 , the first winter Olympic Games were held .

 

 

در سا ل 1924 ا و لین با زیهای المپیک زمستا نی بر گز ا ر گردید ند .               page 9

 

5. The Olympics consist of a to -  week summer games and 10 – day winter competition .

 

بازیهای المپیک شا مل یک دو ره ی دو هفته ای  بازیها ی تا بستا نی و یک دوره ی 10 روزه  ی رقابتها ی زمستا نی ا ست .

 

 

 

 

 

Hundreds of millions of viewers follow their countries, fortunes  on television .

 

صدها میلیون نفر تما شاگر المپیک فرصتها ی کشور ها یشا ن را از طر یق تلو یز یو ن دنبا ل می کنند . 

 

6. The winter Olympics are always held in countries with –covered mountains .

 

المپیک زمستانی هموا ره  در کشورها ی دارای کوهستانها ی  پو شیده از بر ف اجرا می گر دد .

 

These games include skiing, ice hockey and so on .

 

این با زیها شا مل اسکی و اسکیت ها کی روی یخ و غیره می با شند .

 

7. A . gold medal is awarded to the winner of every competition .

 

به بر نده ی هر رقا بت  یک مدال طلا جا یز ه داده می شو د .

 

Teams or individuals who place second receive a silver medal .

 

تیمها ویا ا فراد ی که در جا یگاه دوم قرا رگیر ند  یک مدا ل نقره دریا فت می کنند .

 

While a bronze medal goes to the third- place winner .

 

در حال ی که به بر ند ه ی جا یگا ه سو م یک مدا ل بر نز اختصا ص می یا بد .

 

 

 

درس دوم: ارزش آموزش و پرورش

 

1-   تحصیل هدف نیست بکه وسیله ای برای یک هدف است.به عبارت دیگر ما بچه ها برای تحصیل آموزش نمی دهیم.هدف ما آماده کردن آنها برای زندگی هست.به محض اینکه ما این حقیقت را متوجه شویم،خواهیم فهیمد که انتخاب یک سیستم آموزشی که واقعا ً بچه ها را برای زندگی آماده کند،خیلی مهم است.این کافی نیست که فقط اولین روش آموزشی را یک شخص می باشید انتخاب کنیم یا همان سیستم آموزشی قدیمی را ادامه می دهیم بدون اینکه آنرا آزمایش کنیم تا ببینیم آیا این سیستم در حقیقت مناسب است یا نه!

 

2-   در بسیاری از کشور های پیشرفته معمول بوده است که فکر کنند با تحصیل آزاد برای همه،گه ثوتمند و چه فقیر،با هوش ویا کودن،شخص می تواند همه ی مشکلات یک جامعه را حل کند و یک ملت کامل بسازد.اما هم اکنون می توانیم دریابیم که تحصیل آزاد برای همه کافی نست.در این کشورها می بینیم که تعداد فراد با مدارک دانشگاهی نسبت به مشاغل بیشتر است.آنها به علت داشتن مدرک دانشگاهی از انجام کارهاییی که فکر می کنند(پایین) است،خود داری میکنند و در حقیقت آنها کاری را که با دست انجام شود را دوست ندارند.

 

3-   اما باید درک کنیم هر جامعه ای نیاز ه خدمات متفاوتی دارد و همه مشاغل مهم و مفید هستند.ما برای تولید مواد غذایی به کشاورزان احتیاج داریم.برای آموزش به مردم و معلمین احتیاج داریم.برای معالجه ی بیماران به پزشکان احتیاج داریم. ما به افرادی نیازمندیم که خیابان های ما را تمیز کنند و زباله ها را از خانه هایمان بیرون ببرند.اما میتوانیم بگوییم که همه باید اموزش ببینیم.این آموزش باید خص را برای شغلی که بتواند به بهترین نحو انجام دهد مهیا کند. ما میدانیم که همه ی مشاغل مفید هستن و هیچکس نباید از کاری که انجام می دهد شرمنده باشد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:07 ق.ظ

Whoa many of helpful material!
enter site natural cialis female cialis no prescription cialis cost we choice cialis pfizer india cialis 20mg prix en pharmacie cialis uk next day we use it 50 mg cialis dose how do cialis pills work cialis professional yohimbe cialis 200 dollar savings card
چهارشنبه 14 شهریور 1397 11:01 ق.ظ

Nicely put. Cheers.
canada medication list safe canadian online pharmacies drugs for sale in uk trusted pharmacy canada scam buy viagrow pro canadian cialis north west pharmacy canada cialis canadian pharmacy canadian pharmacy viagra brand canadian pharmacy online 24
سه شنبه 13 شهریور 1397 01:45 ب.ظ

Incredible tons of valuable tips.
viagra online no prescriptions buy soft viagra cheap viagra pharmacy buy real viagra online viagra pfizer buy online viagra generic levitra online pharmacy viagra viagra online pharmacy buy viagra legally buy brand viagra order online pharmacy
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:13 ق.ظ

Incredible loads of beneficial information!
tarif cialis france buy cheap cialis in uk cialis rezeptfrei cialis australian price cialis price thailand cialis in sconto cialis rezeptfrei sterreich we recommend cialis info 5 mg cialis coupon printable sublingual cialis online
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:31 ق.ظ

You actually revealed it exceptionally well.
buy viagra online without rx get a prescription for viagra online generic viagra uk online generic viagra online pharmacy buy viagra online forum vaigra where can u buy viagra cheap online pharmacy usa where to buy viagra online without prescription buy viagra overnight shipping
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:32 ق.ظ

You actually stated this fantastically!
cialis coupon cialis alternative cialis 5 mg dosagem ideal cialis cialis generico lilly cialis cost cialis generisches kanada cialis rezeptfrei 40 mg cialis what if i take cialis 10mg prix pharmaci
دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 02:59 ب.ظ
Hello! I just wanted to ask if you ever have
any problems with hackers? My last blog (wordpress)
was hacked and I ended up losing a few months of hard work due
to no back up. Do you have any solutions to prevent hackers?
جمعه 14 اردیبهشت 1397 11:20 ب.ظ
Hey There. I found your blog the use of msn. This is
an extremely smartly written article. I'll be sure to bookmark it and come back to learn more of your helpful
information. Thank you for the post. I will certainly comeback.
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:31 ق.ظ

This is nicely said! !
viagra side effects buy viagra sildenafil online can you buy viagra at walmart viagra super active buy viagra prescription how to get viagra free how to get viagra cheap buying cheap viagra online blue pill get viagra uk
شنبه 18 فروردین 1397 04:56 ب.ظ

Regards, Great stuff!
cialis online only best offers 100mg cialis tadalafil tablets cialis 30 day sample cialis lilly tadalafi tadalafil 5mg pastillas cialis y alcoho cialis for bph cialis 100mg suppliers bulk cialis
پنجشنبه 2 فروردین 1397 09:34 ق.ظ

Factor clearly utilized!!
cialis tadalafil cialis canada on line generic cialis in vietnam cialis efficacit cialis side effects dangers cialis lowest price cialis pills boards cialis generic precios de cialis generico cialis soft tabs for sale
شنبه 5 اسفند 1396 09:47 ب.ظ
شگفت انگیز است برای بازدید سریع از این سایت و خواندن نظرات همه دوستان در مورد این قطعه
نوشتن، در حالی که من نیز علاقه مند به گرفتن دانش.
جمعه 4 اسفند 1396 07:20 ب.ظ
برادر من پیشنهاد کرد که من احتمالا این وبلاگ را دوست دارم.
او کاملا درست بود. این روزها واقعا ساخته شده است.
شما نمیتوانید به سادگی باور کنید که چقدر زمان برای این اطلاعات صرف شده بودم! با تشکر!
دوشنبه 30 بهمن 1396 11:10 ب.ظ
سلام من می دانم این موضوع خاموش است اما من تعجب کردم اگر
شما از هر ویدجویی که می توانم به وبلاگ من اضافه کنم می دانستم
که به طور خودکار صدای جیر جیر من تازه ترین به روز رسانی توییتر.
من برای مدت زمان زیادی به دنبال یک افزونه بودم و امیدوار بودم شاید شما تجربه ای با چیزی شبیه به این داشته باشید.
لطفا به من اطلاع دهید اگر به هر چیزی برسید.

من واقعا از خواندن وبلاگ شما لذت می برم و به دنبال آن هستم
به روز رسانی های جدید شما
جمعه 24 آذر 1396 05:38 ب.ظ
روش شما برای توضیح دادن همه چیز در این پست در واقع است
خوب، همه می توانند به سادگی از آن آگاه باشند، بسیار سپاسگزارم.
دوشنبه 13 آذر 1396 09:07 ب.ظ
وای، این پست خوب است، خواهر کوچکتر من چنین تحلیل می کند
چیزها، بنابراین من قصد دارم به او بگویید.
سه شنبه 30 آبان 1396 09:07 ب.ظ
آیا من فکر می کنم اگر من چند پست خود را نقل قول کنم تا زمانی که من اعتبار و منابع را ارائه می دهم
به وبلاگ شما؟ سایت وبلاگ من در طرحی دقیق به شماست و بازدیدکنندگان من واقعا از برخی اطلاعاتی که در اینجا ارائه می دهید بهره مند می شوند.
لطفا اجازه دهید من این را با شما بسازم. خیلی ممنون!
چهارشنبه 17 آبان 1396 11:14 ب.ظ
من این را می دانم اگر موضوعی نیست، اما من به دنبال ایجاد وبلاگ شخصی هستم و کنجکاو بودم که چه چیزی برای تنظیم شدن نیاز است؟
من فرض دارم یک وبلاگ مانند خود شما هزینه یک پنی بسیار گران است؟
من خیلی هوشمندانه نیستم بنابراین من 100٪ مثبت نیستم.
از هر پیشنهاد یا توصیه شما بسیار استقبال می شود.

قدردانی آن
شنبه 13 آبان 1396 10:00 ب.ظ
چطوری من می دانم که این تا حدودی موضوع است اما
مجبور شدم بپرسم آیا در حال اجرا یک وبلاگ به خوبی تاسیس مانند
شما کار زیادی انجام می دهید؟ من برای نوشتن یک وبلاگ کاملا جدید هستم، اما من انجام می دهم
روزانه در دفتر خاطرات خود بنویسید من می خواهم یک وبلاگ بنویسم بنابراین من
به راحتی می توانید تجربه شخصی و احساسات خود را به صورت آنلاین به اشتراک بگذارید.
لطفا به من اطلاع دهید اگر شما هر گونه توصیه یا
راهنمایی برای صاحبان وبلاگ نویس مشتاق جدید. متشکرم!
جمعه 12 آبان 1396 08:40 ب.ظ
چرا بازدیدکنندگان هنوز در حال خواندن اخبار روزنامه هستند
جهان فناوری همه چیز در وب موجود است؟
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:13 ب.ظ
وای! در نهایت من یک وب سایت از جایی که می دانم چگونه به طور واقعی اطلاعات ارزشمندی در مورد مطالعه و دانش من می گیرم.
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:05 ب.ظ
انگار تو ذهن من را میخوانی! به نظر می رسد که خیلی به این موضوع فکر کرده اید، همانطور که شما نوشتید
کتاب در آن یا چیزی من باور دارم که شما فقط می توانید انجام دهید
با کمی درصد به پیام زده شدن به خانه کمی، با این حال به جای آن، این وبلاگ فوق العاده است.
خواندن فوق العاده مطمئنا برگشتم
دوشنبه 8 آبان 1396 09:44 ب.ظ
سلام به هر کس، واقعا برای من خوب است که از این وبسایت بازدید کنم، و ارزشمند است
اطلاعات
دوشنبه 8 آبان 1396 12:35 ب.ظ
پست بسیار عالی، بسیار آموزنده است. من فکر می کنم که چرا متخصصین دیگر این بخش این را متوجه نمی شوند.
تو باید نوشتنت را ادامه دهی. من مطمئن هستم، شما یک پایگاه خواننده بزرگ دارید
قبلا!
دوشنبه 8 آبان 1396 12:11 ب.ظ
امروز، در حالی که من در محل کار بودم، خواهرم دزدی کرد
اپل سیب من و تست شده برای دیدن اگر می تواند بیست نفر زنده بماند
پنج پا افتادن، فقط او می تواند یک احساس یوتیوب باشد. اپل من در حال حاضر نابود شده و او 83 نمایش دارد.
من می دانم این کاملا موضوع نیست، اما من مجبور شدم آن را با کسی به اشتراک بگذارم!
یکشنبه 30 مهر 1396 12:29 ق.ظ
چرا مردم هنوز برای خواندن روزنامه ها استفاده می کنند زمانی که در این جهان تکنولوژیکی همه چیز در شبکه ارائه شده است؟
شنبه 15 مهر 1396 11:13 ب.ظ
اگر قصد دارید برای مطالب بسیار عالی مانند
من، به سادگی به دیدن این سایت روزانه به عنوان آن
مطالب ارائه شده، به لطف
دوشنبه 20 شهریور 1396 02:56 ب.ظ
وبلاگ بزرگی که در اینجا داشته اید.. بسیار دشوار است که نوشتار عالی مانند شما را پیدا کنید
امروزه من صادقانه از افراد مانند شما قدردانی میکنم!
مراقب باش!!
دوشنبه 20 شهریور 1396 03:29 ق.ظ
با تشکر از شما برای به اشتراک گذاشتن چنین نظر خوب طراحی شده است، پاراگراف لذت بخش است، به همین دلیل من
آن را به طور کامل خواندید
دوشنبه 20 شهریور 1396 02:32 ق.ظ
hey there and thank you for your info – I've certainly picked up something new from
right here. I did however expertise some technical
issues using this web site, as I experienced to reload the web site lots
of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering
if your web host is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances
times will sometimes affect your placement in google and could damage your quality score if advertising and marketing
with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and can look out for a lot more of your respective fascinating content.
Make sure you update this again soon.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30